مشخصات فردی و زندگینامه
نام:احمد
نام خانوادگی:دیلمی
پست الکترونیک:ahmad.deylami@gmail.com / a-deylami@qom.ac.ir
نخصص ها:فقه و اصول ، حقوق ، اخلاق و عرفان