تأملی در مشروعیت مرور زمان مدنی
53 بازدید
محل نشر: دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه مشهد » بهار 1385 - شماره 71
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مرور زمان مدنی اصولاً مسئله‌ای حقوقی است، لکن ناظر به مرحله دادرسی؛ و از مباحث مهم آیین دادرسی مدنی است.در حقوق موضوعة جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان مرور زمان را در حقوق مدنی، به طور کلی مخالف موازین شرعی می‌داند. مرور زمان عام یعنی مهلت‌ها و مواعد در قوانین مورد تأیید شورای نگهبان پذیرفته شده است که ماهیتی یکسان با مرور زمان خاص دارند.در متون روایی امامیه روایاتی وجود دارد که در مجموع می‌تواند مبنای پذیرش قاعدة مرور زمان قرار گیرد. مشروعیت مرور زمان مدنی را با اصول و قواعدی مانند قاعدة اعراض، اسقاط و ابراء، حیازت، حکم حکومتی و قاعدة عقلی ضرورت حفظ نظام اجتماعی نیز می‌توان پذیرفت.کلید واژه‌ها : مرور زمان مدنی، قاعدة اعراض، قاعدة حیازت، حکم حکومتی، قاعدة حفظ نظام اجتماعی.