سوء استفاده از حق ریاست شوهر در منع اشتغال همسر
46 بازدید
محل نشر: مطالعات زنان » پاییز 1387 - شماره 17 »(16 صفحه - از 111 تا 126)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
ریاست شوهر بر خانواده، به موجب ماده ی 1105 «قانون مدنی»، از اختیارات شوهر است و از مجاری اعمال آن، حق شوهر در منع اشتغال همسر است. این اختیار، که آمیزه یی است از حق و تکلیف، تا جایی قابلیت اعمال دارد که شوهر از حدود مصالح خانواده تجاوز نکند.به موجب قانون،هرچند کار و فعالیت، از حقوق قانونی و مشروع زن و مرد محسوب می شود، اما شغلی که منافی مصالح خانوادگییا حیثیات زن و شوهر باشد حق اشتغال آن دو را محدود می سازد؛ بر این اساس، در صورت رضایت قبلی مرد برای اشتغال زوجه و یا عدم منافات شغل زن با مصالح خانواده و شئون هر یک از آن دو، شوهر نمی تواند با اشتغال زوجه مخالفت کند و اگر با اعمال نابه جای حق ریاست خود زوجه را ملزم به ترک شغل خویشکند، زن می تواند بر مبنای سوءاستفاده از حق و به استناد قواعد مسئولیت مدنی، شوهر را به جبران هرگونه خسارتی که در اثر رها کردن شغل به او واردشده است، ملزم کند. کلیدواژگان: سوء استفاده از حق ، حق ریاست شوهر ، اشتغال زن ، قلمرو حق ریاست شوهر ، مسئولیت مدنی