شخصیت و عملکرد عمر بن عبدالعزیز و دیدگاه امام باقر (ع) درباره او
52 بازدید
محل نشر: فصلنامه تخصصی تاریخ اسلام، دانشگاه باقر العلوم شماره 31 پاییز 1386 ص 45 تا 70
نقش: نویسنده
سال نشر: 1386
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقطع تاریخی امامت امام باقرع یکی از ناشناخته ترین دوره های تاریخ اسلام است. در این میان چگونگی ارتباط امام باقرع با عمر بن عبدالعزیز، خلیفه اموی، و ارزیابی عملکرد او در قبال علویان از پیچیدگی ویژه ای برخوردار است. بررسی و تحلیل این موضوع، از یک سو، به شناسایی و ارزیابی شخصیت عمر بن عبدالعزیز کمک می کند، و از سوی دیگر، سیره سیاسی ائمه معصومین(علیهم السلام) و تدابیر حکیمانه آنها را در شرایط مختلف و در مواجهه با شخصیت های گوناگون سیاسی نشان می دهد و خود می تواند موجب توسعه اندیشه سیاسی به ویژه اندیشه سیاسی شیعی گردد. برای بررسی این مسئله در این مقاله، به بیان مشخصات فردی عمر بن عبدالعزیز، عملکرد او پیش از دوران خلافت و در دوره خلافت، رفتارش با علویان و شخصیت عمر از نگاه امام باقر و برخی پرداخته شده است. کلیدواژگان: امام باقر، عمر بن عبدالعزیز، امویان، اندیشه سیاسی اسلام، سیره سیاسی امام باقر، علویان.