الزامات تعمیمی و تحدیدی اخلاقی بودن حقوق بشر
53 بازدید
محل نشر: پژوهشهای اخلاقی، سال اول، شماره سوم، بهار 1390
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: بحث از توجیه حلقة مهمی از هر علمی است که در زمرة علوم ارزشی طبقه بندی می شود. بدون تردید علم حقوق و از جملة شاخة حقوق بشر در شمار این علوم قرار می گیرد. یک رویکرد عمده در توجیه اصول و گزاره های حقوق بشری توجیه آن بر بنیاد های اخلاقی است. بخش بزرگی از تلاش های علمی در این باب مصروف اثبات نقش تأییدی و تأکیدی اخلاق نسبت به اصول رایج حقوق بشر می گردد. این نوشتار ضمن ارج نهادن به نقش تأکیدی اخلاق نسبت به حقوق بشر، می خواهد خاطر نشان کند که باید به کارکردهای تعمیمی و تحدیدی اخلاق در این حوزه نیز توجه نمود؛ و به الزامات رویکرد اخلاقی به حقوق بشر نیز وفادار بود. همچنین، نویسنده تأکید دارد که ضرورت توجیه اخلاقی قواعد حقوق بشر نباید مورد غفلت از وجوه متباین و قلمرو متمایز این دو گردد. واژگان کلیدی: اخلاق، حقوق بشر، حق حیات، حق تعیین سرنوشت، حق رفاه