چیستی و چرائی نظام اخلاقی اسلام
54 بازدید
محل نشر: پژوهشهای اخلاقی/شماره 12/تابستان 1392
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
: آیا در عالم واقع لازم است مجموعة آموزه های اخلاقی اسلام دربردارندة عناصر ضروری برای ایجاد یک نظام اخلاقی باشند؟ آیا ضرورتی اقتضاء می کند که این عناصر از ساختاری منطقی و منظم برخوردار باشند؟ آیا مجموعة آنچه را که در منابع اولیه و ثانویة اخلاق اسلامی وجود دارد، اثباتاً از چنین جامعیت و ساختار منظمی برخوردار می باشند؟ در صورتی که وضعیت فعلی چنین نباشد آیا می توان به این امر دست یافت؟ نسبت به همة پرسشهای مذکور صریحاً، تلویحاً و یا عملاً اما و اگرهایی وجود دارد. نویسنده اما، با کسانی هم عقیده است که پاسخ همة این پرسشها را مثبت می داند. این نوشتار که ماهیت فرااخلاقی دارد، مقدمه ای است در باب تبیین این ادعا. واژگان کلیدی: نظام اخلاق اسلامی، فرا اخلاق، اخلاق هنجاری، اخلاق تربیتی، اخلاق کاربردی