معرفت شناسی حقوقی و اخلاقی از دیدگاه دانشمندان مسلمان
47 بازدید
محل نشر: پژوهشهای فلسفی کلامی،سال سیزدهم، شماره سوم، بهار 1391، شماره پیاپی 51، صص 33-58
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
حق ‌و تکلیف، ممنوع و مجاز، و خوب و بد مهم ترین مفاهیمی اند که در فلسفة ارزش و به ویژه در فلسفة حقوق و اخلاق محور گفت و گو قرار می گیرند. یکی از عمده ترین جنبه های بحث از آنها جنبة معرفت شناسانه است. پرسش اصلی در این پژوهش ناظر به منشأ گزاره های حقوقی و اخلاقی است. آیا این گزاره ها ملاک صدقِ واقعی و خارجیِ مستقیم دارند؛ یا منشأ مستقیم آنها چیزی جز تصمم ، جعل و صلاحدید صاحبان تصمیم و قرارداد نیست؟ طبیعت گرایان حقوقی و اخلاقی با قرائت های مختلف احتمال نخست را برگزیده اند؛ و قراردادگرایان در پی اثبات احتمال دوم برآمده اند. در این نوشتار، با این پیش فرض که جعل و انشاء در حوزة حکمت عملی از جنس ایجاد اعتباری قلمداد گردد، نظریة قرارداد عقلائی قابل دفاع تر و انتقادات مطروحه نسبت به آن قابل پاسخ دانسته شده است. واژگان کلیدی: معرفت شناسی حقوقی، معرفت شناسی اخلاقی، طبیعت گرایی، قراردادگرایی، ابزارهای معرفت، معرفت دینی.