جنسیت و هنجار اخلاقی در قرآن و حدیث
54 بازدید
محل نشر: اخلاق وحیانی، سال اول، شماره اول، پاییز، 1391، صص 101-123
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مناسبات جنسیت و ارزش اخلاقی یکی از مسائل بنیادین در پژوهش های اخلاقی است. در دوران معاصر جنبش های به اصطلاح طرفدار برابری زنان با مردان، یکسره به انکار ابتنای هنجار اخلاقی بر جنسیت پرداختند؛ اگرچه برخی از آنها در ادعایی تناقض آمیز خواهان برتری ارزشی زنان شده اند. رویکرد رایج تر در این باره معتقد است: اگرچه ممکن است جنسیت در هنجار حقوقی تأثیر بگذارد، لکن نمی تواند منشأ تفاوت در هنجار اخلاقی گردد. در این نوشتار با توجه به لایه های مختلف هنجار اخلاقی؛ و پیش فرضهای کلامی و فلسفی اخلاق؛ و مطالعة آنچه در این باب در کتاب و سنت آمده، نشان داده شده است که جنسیت می تواند در برخی لایه های هنجار اخلاقی تأثیر گذار باشد، در حالی که ابتنای برخی دیگر از لایه های آن بر جنسیت امکان ندارد. واژگان کلیدی: جنسیت، هنجار اخلاقی، مراحل هنجار اخلاقی، انسان شناسی جنسیتی، کتاب و سنت