نسبت وسیله و هدف در اخلاق سیاسی امام حسین (ع)
56 بازدید
محل نشر: مجموعة مقالات دومین کنگرة علمی حماسة حسینی (اخلاق و معنویت در حماسة حسینی)،قم، د
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آیا وسایل در منطق هنجارهای اخلاقی از ملاک مستقلی در اتصاف به خوبی و بدی برخوردار اند؟ یا این که توصیف یک وسیله به نیک و بد اخلاقی تابع اهداف نیک یا بدی است که این وسایل مقدمة تحقق آنها هستند؟ آیا به ویژه اهداف پسندیده می توانند استخدام وسایل ناپسند را موجه و مشروع کرده به طوری که در منطق داوری اخلاقی متصف به پسندیده بودن شوند؟ عالمان اخلاق و سیاست در پاسخ به این پرسشها اتفاق نظر ندارند؛ و برخی با وجود این که از نظریة لزوم اخلاقی بودن وسایل دفاع می کنند، ولی آن را واقع نشدنی می دانند. در این نوشتار که پاسخ پرسشهای مذکور را در سیره و اندیشة امام حسین (ع) جستجو می کند، ضرورت اخلاقی بودن وسایل و امکان تحقق عملی آن تبیین و تحکیم می گردد. واژگان کلیدی: هدف، وسیله، اخلاق سیاسی، امام حسین(ع)، مصلحت