«مطالعه تطبیقی ماهیت «دیات» در اسلام و «خسارتهای تنبیهی» در آمریکا، مجله علمی پژوهشی حقوق تطبیقی دانشگاه تربیت مدرس، دوره 17، شماره 2، تابستان 1392،
73 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
امروزه جدایی دو حوزة «جرم و مجازات» از «خطاهای مدنی» امری ضروری ست؛ و موجبات مسئولیت، ناگزیر باید در یکی از این دو گروه طبقه بندی گردد و آثار آنها نیز تابع قواعد عمومی آثار یکی از این دو باشد. از این رو، با ورود نهاد دیات به حقوق ایران، پرسش از چگونگی طبقه بندی آن در گروه نهادهای حقوقی یا مدنی مطرح شد. نظریه قائل به تلفیق دیات از عناصر هر دو گروه، برخلاف دو نظریة رقیب، می کوشد که به این وسیله همة عناصر و آثار آن را توجیه کند. قائلان به این نظریه جهت توجیه امکان برخورداری یک نهاد حقوقی از ماهیت دوگانه، به نهاد «خسارتهای تنبیهی» در حقوق امریکا استشهاد می کنند. این نوشتار امکان برخورداری یک نهاد حقوقی – مانند دیه- از ماهیت دوگانه را مورد تأیید قرار می دهد، و به میزان اشتراک و افتراق دیات و خسارتهای تنبیهی می پردازد. کلید واژه ها: دیات، خسارتهای تنبیهی، جبران خسارت، مجازات، ضمان.