مفهوم و مؤلفه های حسن نیت در حقوق مسئولیت مدنی
54 بازدید
محل نشر: فصلنامه حقوقی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، (علمی پژوهشی)دورة 4، شمار
نقش: نویسنده
سال نشر: 1389
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مفهوم حسن نیت چیست؟ آیا این واژه معنایی خاص در ادبیات مسئولیت مدنی دارد؟ آیا می توان از قاعده ای حقوقی با این نام و به ویژه در حقوق مسئولیت مدنی، یاد کرد؟ مؤلفه ها و ارکان این قاعده کدامند؟ پاسخ به این پرسشها به ویژه در ادبیات حقوقی اسلام و ایران چندان روشن نیست. در این نوشتار به تحلیل مفهوم حقوقی حسن نیت، به ویژه در حقوق مسئولیت مدنی، پرداخته شده و بیان می شود که حسن نیت نه تنها واقعة حقوقی بلکه قاعدة ای حقوقی است. در ادامه مجاری طرح و تأثیر آن تعیین و ارکان مادی و معنوی تحقق موضوع آن تبیین می شود. واژگان کلیدی: حسن نیت، سوء نیت، مسئولیت مدنی، حقوق تطبیقی، حقوق اسلام.
دانلود