اخلاق اسلامی زنان
51 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقدمه می‌توان یکی از وجوه توسعه در مطالعات اخلاقی را تک‌نگاری در موضوعات خاص یا حوزه‌های خاص اخلاق‌نگاری دانست. در این باب تا حدود زیادی از تقسیم‌بندی‌های نوین مطالعات بشری در ساحت علوم انسانی و اجتماعی پیروی می‌کند. دسته‌بندی پژوهش‌های علوم انسانی و اجتماعی بر محور جنسیت نیز اگر چه عام و فراگیر نیست ولی در بسیاری از زمینه‌ها شناخته شده است. در سده‌های اخیر این امر عمدتاً از جانب جنبش‌های طرفداران و به منظور اثبات برتری جنس زن نسبت به مرد و یا دست‌کم اثبات برابری و همتایی مردان و زنان در شؤون مختلف صورت می‌گیرد. در این نوشتار، امّا، هدف اثبات امکان وجود اخلاق جنسیتی زنانه و تبین پاره‌ای از سرخط‌های اصلی هنجار‌های اخلاقی زنانه است. اوّلاً، آیا براساس بنیاد‌های عقلی و فرااخلاقی می‌توان هنجارهای مستقل اخلاقی زنانه یا مردانه داشت؟ و ثانیاً، در صورت امکان چنین امری، به طور مشخص این هنجار‌ها در نظام اخلاقی اسلام کدام‌اند؟ با فرض پذیرش امکان هنجارهای اخلاق جنسیتی، هنجارهای اخلاقی به سه دسته تقسیم خواهند شد: 1. هنجارهای اخلاقی ویژة مردان 2. هنجارهای اخلاقی ویژة زنان 3. هنجارهای اخلاقی مشترک انسانی وظیفة این نوشتار تنها کندوکاو در باب هنجارهای اخلاقی زنانه و به طور مشخص‌تر «اخلاق اسلامی زنان» است؛ و پاسخ به پرسش‌های مربوط به دو بخش دیگر را نباید از این دفتر انتظار داشت؛ و تنها ممکن است در حد ضروری و به طور فرعی اشاراتی به آن بخش‌ها صورت گیرد. با توجه به دو پرسش اصلی مطرح شده مندرجات این نوشتار دو گونه خواهد بود: مباحثی که عهده‌دار پاسخ به پرسش نخستین‌انند از ماهیت عقلی و تا حدود زیادی فرااخلاقی برخور‌دار خواهند بود؛ و در مقابل آنچه در راستای پاسخ به پرسش دوم به رشته تحریر خواهد آمد، که خود فصول چندی را تشکیل خواهد داد، از جنس اخلاق هنجاری می‌باشد. بدیهی است که روش تحقیق در مباحث نوع اول عقلی و برون دینی و در مباحث نوع دوم درون دینی و نقلی خواهد بود که در واقع ماهیت ترکیبی دارد؛ و از شیوه‌های ادبی و تفسیری، عقلائی، عقلی، تاریخی و حتی گاهی تجربه یا شهودی بهره می‌برد. در حدّ اطلاع نگارنده اخلاق نگاری جنسیتی اعم از زنانه و مردانه، دست‌کم در ادبیات مکتوب اخلاقی ما، «راهی نرفته» است. اشاره به این امر نه از سرِ رجزخوانی پیشین جهت تحسین محتویات این دفتر، که تمهید عدر تقصیری است که شاید موجب تقلیل شرمساری نگارنده نسبت به قصور و تقصیرهای فاحشی است که در آن وجود خواهد داشت؛ و خوانندگان ارجمند با تذکار آن بر من منّت خواهند نهاد.