بررسی تطبیقی قاعده اقدام در حقوق اسلام و قاعده مشارکت در خطا در حقوق کامن لا
66 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه قم
تاریخ دفاع: 1387
نام استاد/نام دانشجو : فرانک خاکسار