بررسی حقوقی قرار داد اختیار معامله
30 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه قم
تاریخ دفاع: 1387
نام استاد/نام دانشجو : مهین میرزایی