بررسی تطبیقی آثار عسر و حرج در اجرای قرارداد
41 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه قم
نام استاد/نام دانشجو : عاطفه کریمی