حقوق سیاسی بشر از دیدگاه امام علی(ع)
53 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه قم
تاریخ دفاع: 1389
نام استاد/نام دانشجو : محمد علی حسن زاده