مکاتب اخلاقی و نظریه های حقوق کیفری
49 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه قم
تاریخ دفاع: 1390
نام استاد/نام دانشجو : خانم قرهی قهی