بررسی قانون برگزاری مناقصات 1383 و مقایسه آن با موافقتنامه خرید های دولتی سازمان تجارت جهانی
48 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه قم
تاریخ دفاع: 1385
نام استاد/نام دانشجو : امیر سجاد اصلانی