بررسی معامله صوری در حقوق ایران و فقه امامیه و مطالعه تطبیقی با حقوق فرانسه
51 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه قم
تاریخ دفاع: 1386
نام استاد/نام دانشجو : محمد رباط سر پوشی