مسئولیت مدنی دولت نسبت به قاچاق زنان و کودکان
54 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه قم
تاریخ دفاع: 1387
نام استاد/نام دانشجو : عاطفه غلامعلی