بررسی تطبیقی مبانی بطلان قرارداد در حقوق ایران و کامن لا
55 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
تاریخ دفاع: 1387
نام استاد/نام دانشجو : مهدی مغفرتی